Menu
Your Cart

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Proinkt Algemene Voorwaarden

1. Gegevens van de ondernemer
Proinkt Comm.V., 
R Bourgetlaan 42

1130 Brusssel

Email: info@proinkt.be

Proinkt Comm. V. is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 10.00 uur tot 18.00 uur.

 

1.1 Gebruiker: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan met Proinkt Comm. V..

2. Algemeen

2.1 Naast de hieronder beschreven Algemene Voorwaarden kan Proinkt Comm. V. andere voorwaarden hanteren, specifiek op de soort transactie of aard van de bestelling/product. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven die van de Algemene Voorwaarden, tenzij anders bepaald.
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Proinkt Comm. V. en iedereen die bij Proinkt Comm. V. bestellingen plaatst.
2.3 Proinkt Comm. V. behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden bij toekomstige bestellingen op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen.
2.4 Door het gebruik van de website van Proinkt Comm. V. en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Gebruiker de Algemene Voorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten die vermeld staan op deze site.
2.5 De Algemene Voorwaarden die de Gebruiker hanteert zijn niet van toepassing.

3. Het aanbod

3.1 Het aanbod op de site bevat voldoende gedetailleerde informatie over de aard van de producten en/of de diensten. Elk aanbod bevat voldoende informatie voor de Gebruiker zodat voor laatstgenoemde duidelijk is wat zijn rechten en plichten zijn, verbonden aan
de aanvaarding van het aanbod. Vergissingen of fouten in de aanbieding binden de ondernemer niet. Ondanks de grote zorg waarmee de website is samengesteld, kan Proinkt Comm. V. niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten en/of vergissingen die in de website zijn geslopen.

3.2 Artikel 3.1 betreft in het bijzonder:
- De prijs, uitgedrukt in Euro en exclusief Btw, inclusief Recupel en andere toeslagen.
- Eventuele verzendkosten

4. De overeenkomst

4.1 De overeenkomst is geldig van zodra de Gebruiker de bestelling geplaatst heeft, en wordt bevestigd door een bestellingsbevestiging per email naar een door de Gebruiker opgegeven Emailadres.
4.2 De Gebruiker en Proinkt Comm. V. komen uitdrukkelijk overeen dat een overeenkomst, gemaakt door gebruik te maken van elektronische communicatievormen, geldig is, waarbij het ontbreken van een geschreven handtekening niets afdoet aan de verbindende kracht van de aanvaarding van het aanbod.

5. Herroepingsrecht

5.1 Na de aanvaarding van het aanbod, de aankoop van een product en/of de levering van een dienst, heeft de consument steeds de mogelijkheid om deze overeenkomst te verbreken zonder opgave van reden, binnen de veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag nadat de Gebruiker het product heeft ontvangen en/of het moment waarop de dienst is aanvaard. Wanneer de laatste dag van deze termijn niet valt op een werkdag
geldt de eerstvolgende werkdag als laatste dag van de termijn.
5.2 Er geldt een uitzondering op Artikel 5.1, waardoor de Gebruiker niet langer beschikt over het recht om van de aankoop af te zien. Dit is het geval wanneer de van inktcartridges en/of tonercassettes de verzegeling verbroken is, en/of wanneer deze zijn geïnstalleerd of geregistreerd.
5.3 Bij herroeping vallen de Gebruiker ten hoogste de kosten van de terugzending ten laste.
5.4 Bij herroeping wordt, indien de Gebruiker een bedrag heeft betaald, een terugbetaling zo spoedig mogelijk uitgevoerd, doch uiterlijk veertien (14) dagen na ontvangst door Proinkt Comm. V. van het herroepingsverzoek of zo snel als mogelijk (doch uiterlijk na zeven (7) dagen na ontvangst van de teruggezonden goederen als dit de termijn van eerdergenoemde 14 dagen overschrijdt.
5.5 Indien u een bestelling wenst te herroepen kunt u dit formulier invullen.

6. Levering

6.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden, wij streven ernaar bestellingen binnen één (1) dag na ontvangst van betaling te versturen. Behoudens andere bepaling,
is de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de betaling, tenzij een andere leveringstermijn werd afgesproken. Indien de Gebruiker zijn product niet
conform voorgaande voorwaarden ontvangt, heeft hij het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
6.2 Leveringen vinden plaats op het door de Gebruiker opgegeven verzendadres, dat is opgegeven bij de totstandkoming van de overeenkomst.
6.3 Zodra de te leveren producten op het aangegeven afleveradres (Artikel 6.2) werden afgeleverd, gaat het risico dat rust op de producten over op de Gebruiker. 
6.4 Indien het niet mogelijk is alle producten op eenzelfde tijdstip te leveren
(bijvoorbeeld wanneer een deel van de producten niet op voorraad is) dan kan Proinkt Comm. V. beslissen de levering in meerdere keren uit te voeren.
6.5 Wanneer het product schade ondervindt bij het transport hiervan naar de Gebruiker, zijn de kosten voor herstelling, of het voorzien in een nieuw product voor de rekening
van Proinkt Comm. V..

7. Gebreken en klachten

7.1 Bij acceptatie van de levering van de producten dient de Gebruiker de producten nauwkeurig te inspecteren. Klachten van de Gebruiker m.b.t. de levering en die uiterlijk zichtbaar moeten zijn, dienen door de koper binnen de zeven (7) dagen na levering aan Proinkt Comm. V. schriftelijk gemeld te worden.
7.2 Bij klachten heeft de klant altijd de mogelijkheid Proinkt Comm. V. te contacteren, wij proberen u zo goed mogelijk te helpen. Klachten dienen duidelijk en gedetailleerd te worden beschreven en dienen ons via mail of schriftelijk te worden toegestuurd.

8. Garantie

8.1 Wij volgen de wettelijke bepalingen inzake garantie die in de Belgische wetgeving zijn vastgelegd.
8.2 Er wordt, bovenop de wettelijke bepalingen, geen garantie verleend in volgende gevallen:
- Indien slijtage van het product als normaal beschouwd kan worden.
- Indien er veranderingen aan het product zijn aangebracht, zoals herstellingen zonder toestemming van Proinkt Comm. V. of de fabrikant van het product.
- Wanneer geen originele factuur kan worden voorgelegd, wanneer deze is gewijzigd of wanneer deze (gedeeltelijk) onleesbaar is gemaakt.
- Wanneer de gebreken ten gevolge zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik.
- Wanneer de gebreken ten gevolge zijn van beschadiging met opzet, grote onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
- Wanneer de gebreken ten gevolge zijn van gebruik met defecte toestellen van derden.